بازی عموپولدار کیفی

 

📜توضیح بازی: در بازی عموپولدار، کودکان در کنار جذابیت و سرگرمی، مفاهیم مالی، سرمایه گذاری، آشنایی با بانک و کارهای آن و همچنین حسابداری و نحوه استفاده صحیح از پول را می آموزند.

🗂دسته‌بندی: #فکری🧠 #سرگرمی🎲 #ایرانی🇮🇷