بازی سگ نگهبان و فردیناند

 

📜توضیح بازی: حیوانات مزرعه متوجه شده اند که ال پریمو قصد دارد آن ها را از هم جدا و به مزارع مختلفی بفرستد. بنابراین تصمیم به فرار از مزرعه می گیرد. اما ال پریمو از نقشه آن ها مطلع شده و تمامی حیوانات را به صورت جداگانه در قفس های محکم و آهنی قرار می دهد پس آن ها برای فرار به کمک شما نیاز دارند.


🗂دسته‌بندی: #فکری🧠 #شخصيت_هاي_انيميشني🤹‍♀️ #سرگرمی🎲 #ایرانی🇮🇷